AICOpédia

Metóda ktorá umožňuje porovnať efektivitu viacerých variantov rovnakého marketingového nástroja. A/B je možné aplikovať na mnoho foriem komunikácie.

Povedomie o reklame, znalosť reklamy. Udáva koľko percent cieľovej skupiny si pamätá reklamu. Povedomie o reklame môže byt buď spontánne alebo podporené.

Inzerát, reklama. “Ad” je skrátená hovorová verzia odvodena od “Advertising”ASSOCIATION OF INTERNAL COMMUNICATION

Asociácia internej komunikáce je nezisková organizácia, ktorej hlavným poslaním je zvyšovať úroveň internej komunikácie (ďalej len IK) na Slovensku. Dobrovoľne združuje fyzické a právnické osoby, ktoré sa zaujímajú o oblasť IK. Prostredníctvom svojej činnosti aktívne prispieva k pochopeniu pojmu IK a jej vplyvu na výkonnosť podnikov. Snaží sa tiež profilovať tento odbor ako významnú súčasť integrovanej marketingovej komunikácie.

Zloženina slov:

Attention (pozornosť)

Interest (záujem)

Desire (túžba)

Action (akcia)

Jednoduchý koncept pôsobenia reklamy. Podľa tejto teórie reklama po vzbudení pozornosti vyvolá prianie a túžbu po produkte a následnú akciu (zakúpenie produktu). Táto teórie neberie v úvahu náhodné alebo impulzívne nákupy, kde najprv nakúpime a až potom v nás produkt vyvolá záujem a túžbu po opätovnom nákupe. Niektoré zdroje uvádzajú ako predposledný krok Yes (ano) čo znamená pozitívne rozhodnutie o nákupe produktu, v tom prípade ide o skratku AIDYA.


Neštandardné, netradičné alebo ad-hoc média ktoré dokážu veľmi dobre prilákať pozornosť, vzbudiť zvedavosť a vyvolať “buzz” okolo značky.
Vlastnosti značky. Značka môže byť mladá, tradičná, netradičná, konzervatívna, dynamická, solídna, atď. Je dôležité odlišovať medzi atribútmi a výhodami značky.
Priemerná doba strávená s konkrétnym médiom (televízia, rádio, internet, atď) tými divákmi ktorý dané médium aspoň niekedy sledovali. Nezapočítava sa tá časť cieľovej skupiny ktorá dané médium vôbec nesleduje.
Slúži na analýzu existujúcich informačných tokov v rámci spoločnosti, kvalitu a kvantitu informácií, formy, nositeľov informácií a stav informovanosti. Ďalej skúma efektivitu a vhodnosť používaných nástrojov internej komunikácie, ich účinnosť,dosah, vnímanie a pochopenie. Výsledkom auditu je mapa systému internej komunikácie ktorá zobrazuje mieru efektivity využívaných komunikačných prostriedkov ako aj úroveň pochopenia a postoja ich používateľov.
Augumentovaná realita (rozšírená realita) je relatívne nová oblasť v nových médiách. Jedná sa o priamy či nepriamy pohľad na reálny svet doplnený o digitálne informácie (väčšinou vrstvy, ktoré môžu zobrazovať texty, fotky či 3D predmety). V praxi môže byť využitá cez mobilné telefóny, konkrétne cez ich displej, snímajúci cez fotoaparát, blízke okolie. Na tomto poli už existujú takzvané Augmented Reality Browsers (prehliadače), ktoré do displeja telefónu načítajú ďalšie vrstvy informácií edmety, kancelárske potreby, atď.
Priemerná doba strávená s konkrétnym médiom (televízia, radio, internet, atď). Udáva sa v sekundách a ukazuje koľko času diváci,poslucháči alebo návštevníci zo zvolenej cieľovej skupiny strávili sledovaním média.

BACN – v angličtine sa vyslovuje rovnako ako slanina a je alternatívou e-mailového spamu. Aj keď oba tieto termíny majú svoj pôvod v potravinách, odkazujú na rôzne typy e-mailov, ktoré môžete dostať. Spam je "nevyžiadaná pošta", t.j. nedali ste súhlas odosielateľovi, aby vám ju posielal. Spam zahŕňa podvodné e-maily, nevyžiadanú reklamu, škodlivé vírusy atď.

 

Na druhej strane, bacn je e-mail, kde ste poskytli súhlas s odberom. Takýto e-mail by mohol pochádzať z firiem a webstránok, kde ste sa zaregistrovali, diskusných skupín, sociálnych sietí, môžu to byť newslettre, direct maily s aktuálnymi informáciami a špeciálnou ponukou a podobne. Na rozdiel od spamu, väčšina ľudí si napokon chce bacn prečítať, ale zvyčajne tomu nekladú prioritu. Bacn môžme popísať ako "email, ktorý chcete, ale akurát nie teraz". Ale podobne ako spam, toto malé prasiatko si vyžaduje miesto vo vašej poštovej schránke a čaká na vás, aby si ho prečítali.

  1. Formát internetovej reklamy. Prvá forma reklamy na internete a stale jedna z najčastejších foriem. Zobrazuje sa v rôznych formátoch na stránkach www. 
  2. Vodorovná ceduľa, transparent, pruh plátna, atď. Často sa používa ako reklama v mieste predaja. 
Výmenný obchod. Zadávateľ reklamy poskytuje za mediálni priestor ako protihodnotu svoj tovar alebo služby. Podobné si média môžu navzájom poskytovať mediálny priestor.
Ide o nástroj strategického manažmentu, ktorý slúži na zlepšenie konkurenčného výkonu. Ide o proces, keď sa systematicky a kontinuálne firma porovnáva so svojou konkurenciou, meria vlastné procesy, metódy, produkty s konkurenčnými, ktoré boli uznané na takéto merania. Cieľom je definovať ciele zlepšenia vlastných aktivít a pozície na trhu, ako aj určiť a využiť vlastné výhody.

Stránky