AICO Grand Prix

Hodnotiace kritériá

Porota hodnotí práce z nasledujúcich troch hľadísk:

Kreativita
 • nápad / kreatívnosť riešenia
 • dizajn, grafika, reportážna a/alebo technická úroveň fotografií, celkové spracovanie
 • štýl a jazyk komunikácie, zrozumiteľnosť a prepracovanosť riešenia

Efektivita
 • ciele a ich naplnenie
 • zvolený postup riešenia
 • metóda hodnotenia prínosu
 • pomer cena/výkon
 • zrozumiteľnosť a prehľadnosť komunikácie

Novátorstvo
 • originalita riešenia
 • prínos do oblasti internej komunikácie firmy, ako aj celej oblasti IK, s možnosťou ďalšieho použitia a rozpracovania

Pri posudzovaní prác bude porota prihliadať napríklad aj na nasledovné aspekty:
 • definuje vstup dostatočne biznis problém, ktorý chce adresovať, jeho ciele a vzťah k potrebám organizácie?
 • definuje vstup dostatočne cieľovú skupinu?
 • demonštruje pochopenie potrieb cieľovej skupiny?
 • navrhované riešenie je v súlade s prezentovanou stratégiou firmy?
 • ako efektívne bolo riešenie implementované, ako sa vysporiadalo s problémami a výzvami?
 • aká bola správnosť výberu metód merania, exekúcia meraní a ich interpretácia?
 • do akej miery splnil projekt svoje stanovené ciele?
 • podporovali zvolené komunikačné materály projekt dostatočne?
 • kategória riešenia strategické a riešenia taktické: demonštruje projekt celé spektrum komunikačných manažérskych zručností (napr. získavanie informácií, analýza, strategické myslenie, plánovanie, implementácia a hodnotenie), kvalitu myšlienky, kreativitu riešenia, splnenie cieľa, originalitu, efektívnosť