AICO Grand Prix

Postup hodnotenia

Hodnotenie bude prebiehať v dvoch kolách. V prvom kole členovia poroty ohodnotia prácu nezávisle od seba udelením bodov podľa jednotlivých kritérií. Do druhého kola postúpia 3 najlepšie práce z každej kategórie, t.z. práce s najvyšším počtom bodov. Druhé kolo bude prebiehať formou diskusie, kde porota na základe konsenzu vyberie víťazov. Každá práca, ktorá splní základné náležitosti (a bez ohľadu na to, či sa umiestni alebo nie), dostane od poroty spätnú väzbu v písomnej forme, kde budú uvedené silné a slabé stránky práce - tzv. Protokol hodnotenia porotcov.

Tento Protokol porotcov je výborným zdrojom inšpirácií pre ďalšie zlepšovanie projektu, v prípade projektov postupujúcich do európskeho kola môže byť zdrojom cenných tipov, ako svoju prihlášku vylepšiť. Protokoly porotcov sú neverejné dokumenty, avšak v prípade víťazných prác žiadame prihlasovateľov, aby povolili zverejnenie protokolu svojho projektu - čím chceme podporiť transparentnosť súťaže i inšpiráciu. Tieto projekty sú potom k dispozícii v AICO Library (ktorá je prístupná všetkým členom AICO), resp. na vyžiadanie v AICO.  

1.kolo
  • každý porotca ohodnotí jemu zvolené práce podľa stanovených kritérií
  • vyradia sa práce, ktoré nespĺňajú základné požiadavky
  • práce zapísané v nevhodnej kategórii, môžu byť preradené do relevatnejšej kategórie
  • okrem bodového hodnotenia, každý porotca napíše zdôvodnenie pre ním udelený počet bodov
  • porotcovia hodnotia práce nezávisle od seba a podľa vlastného názoru

2.kolo
  • na základe počtu získaných bodov, do druhého kola postúpia prvé tri práce z každej kategórie
  • v prípade návrhu niektorého z porotcov na preradenie práce do inej kategórie, musí s novou kategóriou súhlasiť nadpolovičná väčšina porotcov, ktorí danú prácu hodnotili; inak daná práca zostane v pôvodnej kategórii
  • porota na základe spoločnej diskusie a zdieľania názorov vyberie finalistov a následne víťazov
  • porota môže rozhodnúť o neudelení miesta, pokiaľ je presvedčená, že prihlásený projekt nespĺňa atribúty 1., 2. alebo 3. miesta
  • porota tiež môže vybrať niekoľko vstupov pre ich konkrétny špecifický prínos - aj keď samotná práca nebude víťazná, bude jej udelený certifikát za špeciálny prínos