Bez dobrej komunikácie sa inováciám vo firmách nebude dariť

Bez dobrej komunikácie sa inováciám vo firmách nebude dariť
jún 2016
Význam pojmu inovácia vo firemnom prostredí už neslúži iba ako definícia inovatívnej stratégie, ale najmä ako metóda jej implementácie. 
Význam pojmu inovácia vo firemnom prostredí už neslúži iba ako definícia inovatívnej stratégie, ale najmä ako metóda jej implementácie. 

Vo štvrtok 16. júna 2016 sa uskutočnil workshop s Jánom Urigom, senior manažérom v PwC Accounting. Workshop sa venoval úlohe internej komunikácie pri zavádzaní inovácií.

Väčšina významných hráčov na trhu už inovatívnú stratégiu má. Výsledky výskumov však poukazujú aj na to, že samotná prítomnosť inovatívnej stratégie neznamená, že sú firmy naozaj inovatívne. Oddelenia výskumu a vývoja sú odlúčené od každodenného diania, preto firmy čoraz viac pristupujú  k zapájaniu zamestnancov, partnerov a zákazníkov do tvorby a realizácie nápadov. Interná komunikácia hrá v celom procese významnú rolu.

 V úvode školiteľ predstavil framework inovácií, a fakt, že mnohokrát sú výsledkom náhody. Vo firmách by však mali byť výsledkom premyslenej činnosti.

 Následne sme sa pozreli na konkrétne príklady toho, aké modely sa vo firmách využívajú na tvorbu inovácií.

 Interná komunikácia zastáva vo firmách pozíciu, ktorá jej umožňuje aktívne sa podieľať na vytváraní inovačnej kultúry prostredníctvom rôznych konceptov, akým je napríklad knowledge management – zdieľanie informácii a inovácii v rámci firmy.
 
V poslednej časti sme využili poznatky na tvorbu obsahu rôznych komunikačných nástrojov podniku, ktoré mali osloviť svojich zamestnancov, aby sa aktívne zapojili do inovačného procesu.
Celý workshop bol rámcovaný diskusiou, ktorá sprevádzala každú jeho časť a vytvorila tak referenčný rámec skúseností účastníkov.