Internej komunikácii chce pomáhať AICO

Internej komunikácii chce pomáhať AICO
júl 2013
Na Slovensku napriek jej rastúcemu významu však stále ťahá za kratší koniec a tento stav chce zvrátiť práve novovzniknutá asociácia internej komunikácie.
(mesačník Stratégie)
Interná komunikácia môže byť často krát dokonca dôležitejšia ako komunikácia externá. Na rozdiel od externej má totiž schopnosť aj reálne zlepšovať a skvalitňovať samotný produkt, kým externá ho dokáže len komunikovať. 

V kríze sa na ľudí zabúda...
 
Všetko sa orientuje na maximalizáciu predajov, ale pa-radoxne sa zabúda na to, že tvorcami tej hodnoty sú práve zamestnanci. „Na Slovensku je len niekoľko firiem, ktoré si aj počas krízy zachovali fungujúce oddelenie internej komunikácie a pochopili, že práve na tejto oblasti nie je výhodné šetriť, najmä nie v náročnom období. Vo firmách, kde neexistuje oddelenie alebo čo i len jeden špecialista na internú komunikáciu, túto úlohu plní komunikačný odbor, ktorý sa predovšetkým sústreďuje na externú komunikáciu a zamestnanci sú na druhom mieste,” hovorí Katarína Schneiderová, vedúca oddelenia internej komunikácie v spoločnosti Alianz. 

Chýba strategický rozmer
 
Podľa Martina Gracha, člena odbornej rady AICO, interná komunikácia na Slovensku navyše často nevychádza z potreby podpory a zlepšovania interných vzťahov a toku informácií. Skôr je integrovaná ako jednostranný direktizujúci nástroj pre odovzdanie dôležitých informácií smerom k zamestnancom. „Rozdiel je tiež či ide o slovenskú alebo medzinárodnú spoločnosť. Tá prvá na túto oblasť zväčša nemá čas a myslí si, že občasná team-buildingová aktivita to spraví. Tá druhá si isté interno-komunikačné know-how prináša a používa, ale, žiaľ, zo svojej konzultantskej praxe viem, že vo väčšine prípadov interná komunikácia na Slovensku nepatrí k strategickým prvkom riadenia,” opisuje Martin Grach situáciu. 

Manažéri internej komunikácie sa stretávajú v praxi s rôznymi problémami. Patrí medzi ne napr.: zaškatulkovanie IK do tvorby a distribúcie vnútrofiremných newslet- trov, organizácií eventov, či kaskádovanie informácií od top manažmentu. Toto sú však len taktické nástroje. Ak tieto nástroje nie sú súčasťou premysleného strategického plánu internej komunikácie, ktorý je previazaný s firemnými dlhodobými i krátkodobými cieľmi, nemôžeme očakávať pozitívny vplyv na obchodné výsledky organizácie. Ide teda nielen o to, čo komunikovať, ale predovšetkým ako komunikovať správne. 

Otvorená komunikačná platforma
„Hlavným dôvodom vzniku AICO bolo vytvorenie platformy, kde by interní komunikátori mohli diskutovať o aktuálnych problémoch internej komunikácie a vzájomne si vymieňať skúsenosti. Ďalšou výhodou, ktoré členstvo v AICO prináša, sú stretnutia so zahraničnými a domácimi odborníkmi z oblasti IK,” charakterizuje aktivity asociácie prezident AICO, Martin Onofrej. 

Podľa Martina Gracha, člena odbornej rady AICO, úlohou asociácie je tiež “poskytnutie kvalitného teoretického rámca, ktorý v stredoeurópskom regióne ešte veľmi chýba. A následne fungovať ako otvorená platforma združujúca svoje záujmové skupiny s cieľom komunikačne a ideovo podporovať túto oblasť fungovania spoločností.” „Žijeme v turbulentnej dobe, keď top manažment musí efektívne implementovať zmeny.“ 

Martin Onofrej argumentuje, že čím je vyššia úroveň internej komunikácie v organizácii, tým viac stúpa pravdepodobnosť úspechu jej change managementu. AICO si kladie za cieľ fungovať ako otvorená platforma združujúca svoje záujmové skupiny s cieľom komunikačne a ideovo podporovať túto oblasť fungovania spoločností. V rámci toho asociácia nadväzuje spoluprácu aj s ďalšími inštitúciami a jednotlivcami s podobným poslaním v Európe, napr. partnestvo s IIK (Institut Interní Komunikace v Českej republike) a s Melcrum-om (medzinárodné výskumné a vzdelávacie centrum). 

Diskusiu naštartuje prieskum
 
Kým v zahraničí sú prieskumy o stave internej komunikácie bežnou realitou, na Slovensku zatiaľ takéto oficiálne úhrnné údaje chýbajú. Jednou z prvých aktivít AICO bude práve prieskum stavu internej komunikácie, ktorý pripravuje v spolupráci s Melcrum. Jeho cieľom je zmapovať, do akej miery je interná komunikácia integrovaná v slovenských organizáciách. Martin Onofrej predpokladá, že výsledky prieskumu o stave internej komunikácie môžu odštartovať širokú diskusiu o význame tohto odboru a napomôcť v úsilí zvýšiť jeho úroveň. 

„Chceme sa zamerať na strategické otázky, napríklad, ako identifikovať kľúčové činitele IK pre zlepšenie obchodných výsledkov firiem, ako zlepšiť spoluprácu oddelení a jednotlivcov, vrátane zdieľania vedomostí, ako implementovať strategickú IK do organizácií, ako merať jej efektivitu a teda aj návratnosť investícií do tejto oblasti.“ Účastníci prieskumu budú mať možnosť benchmarkovať svoje výsledky s celkovým slovenským priemerom. Navyše, zaujímavé bude aj porovnanie slovenských výsledkov s výsledkami z Českej republiky, kde sa nedávno vykonal kompatibilný prieskum v réžii českého Institutu Interní Komunikace (IIK) v spolupráci so spoločnosťou LMC.

Zdroj: uverejnené v mesačníku Stratégie
Na stiahnutie: