Účinný motivačný nástroj

Účinný motivačný nástroj
júl 2013
V kľúčových momentoch organizácie, akým je napríklad zavádzanie novej firemnej stratégie, zohráva dôležitú úlohu strategická interná komunikácia. Jej výhodou oproti taktickej je, že dokáže poskytnúť plnohodnotnú podporu top manažmentu a ďalším oddeleniam podniku pri zavádzaní zmien.
Ďalším poslaním efektívnej internej komunikácie na strategickej úrovni je zmena postojov a správanie zamestnancov. A tá je kľúčom k úspechu k vyššej ziskovosti firiem. 

Približne 70% všetkých stratégií a zmien v organizácii zlyháva na neschopnosti vyvíjať myslenie a postoje zamestnancov. Dokonca iba 50% manažérov je schopných efektívne motivovať a zapojiť svojich zamestnancov pri zavádzaní zmien. Dôvody sú rôzne: nedostatok zručností, vôle či chýbajúca podpora top manažmentu pri implementácii strategickej internej komunikácie. 

Vo firmách, kde už interná komunikácia je nasadená, je najčastejšou bariérou jej ďalšieho rozvoja nedostatočná podpora manažmentu a nesprávne nastavené procesy. Pritom práve rozvinutá interná komunikácia je tým najefektívnejším partnerom leadershipu či manažmentu zmien, ktoré si dnešná turbulentná doba vyžaduje.
Na stiahnutie: