V Čechách je IK vnímaná ako dôležitá, no podpora

V Čechách je IK vnímaná ako dôležitá, no podpora
júl 2012
Interná komunikácia v českých firmách najčastejšie spadá pod personálne oddelenie a venuje sa jej len jeden alebo dvaja zamestnanci. Aj napriek tomu je vnímaná ako dôležitý faktor v rámci fungovania spoločnosti, no chýba jej podpora zo strany manažmentu či dostatok času a vôľa zodpovedných ľudí. Vyplýva to z prieskumu, ktorý tento rok zrealizovala spoločnosť LMC v spolupráci s Institutem Interní Komunikace. Cieľom bolo zistiť, koľko firiem sa internou komunikáciou vôbec zaoberá, aké nástroje využívajú a čo vnímajú ako najväčšie prekážky jej lepšieho využitia.
Firmy veria, že interná komunikácia funguje 
Prieskumu sa zúčastnilo 252 respondentov z 225 firiem, z ktorých polovica má menej ako 250 zamestnancov. Vyplynulo tiež, že internou komunikáciou sa žiadnym spôsobom nezaoberá takmer tretina oslovených firiem. Pritom drvivá väčšina opýtaných (95%) uviedla, že interná komunikácia podľa nich ovplyvňuje pracovný výkon, správanie a konanie zamestnancov. Plných 70% spoločností potvrdilo, že internú komunikáciu používajú a majú nastavený systém a pravidlá, ktoré ju upravujú a pomáhajú riadiť. V týchto firmách sa o internej komunikácii najčastejšie stará jeden alebo dvaja zamestnanci (uviedlo 20% z týchto firiem). Tradične má internú komunikáciu na starosti personálne oddelenie, na ktoré ju deleguje 40% oslovených firiem. Za nimi s veľkým odstupom sa umiestnili marketingové (10%) a IT oddelenia (8%), ktoré sa pravdepodobne zaoberajú využívaním nástrojov elektronickej komunikácie, ako je e-mail, intranet a podobné komunikačné kanály. Samostatné oddelenie internej komunikácie ma len 3% opýtaných spoločností. 

Chýba čas a chuť
"Komunikácia v rámci firmy ovplyvňuje výkon zamestnancov, a čím je firma väčšia, tým ťažšie je zabezpečiť, aby fungovala dobre. Dôležitú úlohu tu zohráva najmä firemná kultúra, ktorá určuje štýl a tón komunikácie. Zdrojom firemnej kultúry je do značnej miery manažment spoločnosti a na ňom tiež záleží, či a akým spôsobom bude internej komunikácie využívaná, "uviedla Veronika Špachtová, riaditeľka oddelenia starostlivosti o zamestnancov spoločnosti LMC. 

Takmer všetky firmy z prieskumu veria, že interná komunikácia má zásadný vplyv na chod firmy. Zároveň ale výsledky napovedajú, že management význam internej komunikácie nedoceňuje a dostatočne nepresadzuje. Takmer polovica opýtaných (46%) uviedla, že osoba, ktorá je zodpovedná za internú komunikáciu, sa podieľa na strategickom riadení spoločnosti. Čím to teda je, že interná komunikácia je stále ešte zanedbávaná? Zle nastavené procesy boli hodnotené skôr ako menšie prekážka. Ako hlavný nepriatelia boli označení nedostatok času a vôle. 

Moderné nástroje si razia cestu pomaly 
Nástroje, ktoré využívajú komunikátori IK, sú vo väčšej miere tradičné . Telefón a e-mail používajú denne tri štvrtiny zúčastnených firiem. Používaný je, aj keď menej často, intranet (takmer 40%), obľúbené sú aj menej formálne SMS, využívané predovšetkým pre kratšie oznámenia. Nasledujú klasické nástenky, ktoré sa v čase digitálnych technológií môžu pôsobiť ako prežitok. V menšine sú zatiaľ moderné nástroje ako interné sociálne siete, blogy alebo interná Wiki. 

"Tieto moderné nástroje sú pomerne bežné a veľmi sofistikované u firiem ako IBM alebo ČEZ, no začínajú sa už objavovať aj u stredných firiem, ktoré postupne zisťujú, že nielen veľkým firmám sa oplatí investícia do nástrojov na zefektívnenie internej komunikácie. Nielen že umožňujú lepšie zdieľanie informácií medzi oddeleniami a úrovňami, ale poskytujú aj potrebnú motiváciu zamestnancov, ktorí získavajú pocit, že aj na ich názore záleží, "dopĺňa Tomáš Poucha, spoluzakladateľ Institutu Interní Komunikáce. "Prieskum tiež bohužiaľ potvrdil, že manažment českých firiem ešte stále nedoceňuje internú komunikáciu. Hoci sami manažéri priznávajú, že je pre fungovanie firmy veľmi dôležitá, "vyhovárajú" sa často na nedostatok času. Komunikácia je stále považovaná za samozrejmosť, ktorej sa nemusí venovať príliš veľa pozornosti. Firmy neveria, že by jej zefektívnenie mohlo priniesť značný posun v hospodárskych výsledkoch, a tie, ktoré sa do nejakého projektu v tejto oblasti predsa len pustia, bývajú veľmi prekvapené. A to nielen identifikovateľnými prínosmi, ale aj zmenou klímy vo firme smerom ku spokojnejším a lojálnejším zamestnancom.