Ochrana osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je spoločnosť:

AICO – The Association for Internal Communications
Adresa sídla: Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava
IČO: 42352525
Tel: +421 2 330 700 77
Zapísaná v: Register občianskych združení – č. rozhodnutia VVS/1-900/90- 39472

Účelom spracúvania osobných údajov je:
  • vyhodnotenie zasielaného projektu v rámci súťaže prevádzkovateľa - AICO Grand Prix (vrátane ich zverejnenia na webstránke prevádzkovateľa)
  • ponuka produktov a služieb a poskytovanie informácií v rámci klubového programu a aktivít prevádzkovateľa
  • vybavovanie reklamácií a sťažností
Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov sú:
  • oprávnený záujem, ktorý sleduje prevádzkovateľ, alebo tretia strana – meno, priezvisko, mailová adresa, telefonický kontakt
  • súhlas dotknutej osoby v prípade zverejnenia fotografie, mena a priezviska
Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté vaše osobné údaje sú:
  • poskytovatelia IT služieb
  • porota súťaže AICO Grand Prix
Doba uschovávania osobných údajov.

V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 5 rokov od jeho udelenia.

V prípade oprávneného záujmu budeme vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebudete spracovaniu namietať, po dobu, ktorá je opodstatnená vzhľadom k účelu spracúvania, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.

Ochrana osobných údajov a používanie cookies.

Používaním tejto webovej stránky vyjadrujete súhlas s pravidlami ochrany osobných údajov a používania súborov cookies, ktoré sú uvedené nižšie.

Použitie súborov cookies.

Cookies sú malé súbory, ktoré na pevný disk vášho počítača ukladá prehliadač. Súbory cookies môžete kedykoľvek odstrániť alebo sa v prípade určitého nastavenia prehliadača ani nebudú ukladať. Väčšina prehliadačov ukladá súbory cookies automaticky.

Spoločnosť AICO využíva súbory cookies pri analýze použitia webových stránok nástrojom Google Analytics. Účelom je štatistická analýza webových stránok. Spoločnosť Google nebude v žiadnom prípade spájať vašu IP adresu s inými údajmi. Zhromažďovanie a ukladanie dát je možné kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti odmietnuť. Používanie cookies spoločnosťou Google môžete deaktivovať otvorením stránky s deaktiváciou reklám spoločnosti Google http://www.google.com/policies/privacy/ads/). Upozorňujeme vás však, že v takom prípade je možné, že nebudete môcť neobmedzene využívať všetky funkcie webovej stránky https://www.internalcommunication.eu/sk. Používaním tejto webovej stránky vyhlasujete, že súhlasíte so spracovaním zistených dát vyššie uvedeným spôsobom a na vyššie uvedený účel.

Našu stránku môžete prehliadať aj bez súborov cookies, ale v tomto prípade môže byť čiastočne obmedzená jej funkčnosť. Odporúčame vám preto, aby ste vo svojom prehliadači súbory cookies neblokovali. Ak napriek tomu chcete zabrániť ukladaniu súborov cookies na počítač, zmeňte nastavenie prehliadača.

Zverejňovanie fotografií, video záznamov a propagačných materiálov

Fotografie, video záznamy a iné propagačné materiály zhotovujeme za účelom propagovať svoju činnosť na našich webových stránkach dokumentovaním priebehu podujatí, pričom nie je zámerom AICO vyhotovovať a zverejňovať podobizne konkrétnych dotknutých osôb. Dotknutá osoba má právo u AICO namietať voči zverejneniu predmetnej podobizne alebo nahrávky a tá bude bezodkladne odstránená. AICO sa zaväzuje, že nebude v rámci tohto účelu neoprávnene zasahovať do práv dotknutých osôb.

Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov:

Máte právo dožadovať sa prístupu k svojim osobným údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov a aká je doba spracúvania.

Máte právo na opravu. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.

Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.

Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Máte právo na obmedzenie spracúvania. Pokiaľ si želáte, budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody alebo vôbec.

Máte právo na prenosnosť údajov. Ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Súhlas dotknutej osoby

Dotknutá osoba dáva súhlas na spracovanie osobných údajov slobodne, bez nátlaku a vynucovania, ako aj bez podmieňovania hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, poskytovaných služieb alebo povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľa.

Dotknutá osoba dáva súhlas samostatne pre každý účel spracovania osobného údaju.

Dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek zrušiť.

Spoločnosť považuje poskytnuté osobné údaje za dôverné a kladie dôraz na rešpektovanie súkromia.

Zodpovedná osoba

Naša spoločnosť nemá povinnosť stanoviť a zverejňovať kontaktné údaje zodpovednej osoby.

Pre podrobnejšie informácie nás môžete kontaktovať telefonicky, či e-mailom na adrese info@aico.sk.