AICO Roundtable 2018: S lídrami na aktuálne témy IK

AICO Roundtable 2018: S lídrami na aktuálne témy IK
február 2018
Ako zvýšiť efektivitu internej komunikácie vo vašej spoločnosti? Ako môže zlepšená interná komunikácia ovplyvniť výkonnosť a ziskovosť aj vašej firmy? Odpovede poskytnú tí najrelevantnejší – lídri renomovaných spoločností pôsobiacich na Slovensku.


Kedy: štvrtok 22. 2. 2018, 9:00 – 17:00
Kde: Hotel Lindner Bratislava


Hlavná časť podujatia: 9:00 – 12:00
Prednášky a diskusie s top manažérmi o tom, aké majú potreby a očakávania od ľudí zodpovedných za internú komunikáciu. Na podujatí vystúpia:

Jozef Klein
 • CEO a predseda predstavenstva Asseco Central Europe, a. s.
 • EY podnikateľ roka 2016
Pavel Trenka
 • Generálny riaditeľ HB Reavis Group a člen predstavenstva
Dušan Quis
 • CSO a člen predstavenstva Allianz - Slovenskej poisťovne 
Tino Schutte
 • Generálny riaditeľ FALKE Slovakia s.r.o.
Milan Pech
 • CEO AG Foods Group, Česká republika

Témy prezentácií a diskusií:
 • podpore zmenovej stratégie,
 • organizačnej zmene (spájanie alebo rozdeľovanie organizácií, zmena kľúčových kompetencii),
 • nastúpení nového lídra na pozíciu CEO,
 • zvyšovaní angažovanosti a výkonnosti zamestnancov,
 • krízovej internej situácii alebo komunikácii háklivých tém,
 • podpore strategického smerovania organizácie a aplikácii korporátnych hodnôt do praxe,
 • implementácii moderných komunikačných nástrojov (a eliminácii neproduktívnej komunikácie).


Pokračovanie už tradičných stretnutí so šéfmi úspešných spoločností na Slovensku sa tento rok konalo 22. februára na ďalšom AICO Roundtable. Top manažéri Asseco Central Europe, HB Reavis, Allianz – Slovenská poisťovňa, FALKE Slovakia a AG Foods Group dali nahliadnuť do svojej „kuchyne“ a definovali význam internej komunikácie vo fungovaní ich spoločností. 

Význam osobného vkladu lídra pri komunikácií so svojimi zamestnancami naznačil v uvítacom príhovore už Martin Onofrej, zakladateľ AICO. Publikum súhlasne reagovalo na preukázaný efekt (publikovaný aj v Harvard Business Review) „nákazy náladou“, čiže o tom, že nálada lídra zásadne ovplyvňuje hospodársky výsledok spoločnosti, ktorú riadi. K tejto téme sa vracali vo svojich vystúpeniach aj jednotliví lídri.    

Moderovania sa ujal Petr Sedláček, ktorý na úvod privítal uznávaného odborníka na IK z Veľkej Británie – Paula Robertsa. Paul zdôrazňoval dôležitosť internej komunikácie pri plánovaní a stratégii firiem a aktívnom zapájaní zamestnancov pri zmenových iniciatívach. 

Prvým z lídrov, ktorý predstúpil pred publikum, bol Jozef Klein – CEO a predseda predstavenstva spoločnosti Asseco Central Europe, ktorá patrí medzi najväčších hráčov v európskom IT biznise. Svoj postoj k úspechu svojej spoločnosti deklaroval jednoznačne: „Jedinou skutočnou hodnotou  firmy sú jej ľudia.“ Popri tom, že vyzdvihol otvorenú a transparentnú komunikáciu, poukázal na význam komunikácie z hora – od lídrov, otvorený dialóg so zamestnancami a osobný príklad top manažéra.

V tomto duchu pokračoval aj generálny riaditeľ a člen predstavenstva HB Reavis, Pavel Trenka. Až 1/5 ich tímu na Slovensku je zapojená do priamej internej komunikácie s ostatnými zamestnancami. Aktívnu účasť senior manažmentu na internej komunikácii považuje za nevyhnutnú súčasť pri úspešnej transformácii hodnôt spoločnosti. Zároveň upozornil na dôležitosť prechodu od „one way“ komunikácie k interakcii, čo má pozitívny dopad na angažovanosť všetkých zamestnancov.

Dušan Quis, CSO a člen predstavenstva Allianz – Slovenskej poisťovne vyzdvihol význam osobného informovania zamestnancov o strategicky dôležitých témach. Zmena komunikácie výhradne „zhora“ na interaktívnu komunikáciu so zamestnancami zásadne prispela k tomu, že je dnes vo firme len 6% fluktuácia a môžu stavať na lojálnych zamestnancoch.  

Osobnú komunikáciu členov vrcholového manažmentu so zamestnancami považuje za neoddeliteľnú súčasť úspešnej IK aj Tino Schutte, generálny riaditeľ FALKE Slovakia s.r.o. Koncept „1000 očí“ charakterizuje otvorená a transparentná komunikácia „face to face“ a má v tejto spoločnosti viditeľné výsledky.  Pozitívnou motiváciou je sprístupnenie úspešných firemných  príbehov všetkým zamestnancom. 

Na záver vystúpil Milan Pech, CEO AG Foods Group z Českej republiky. Na príklade jeho spoločnosti demonštroval dôležitosť internej komunikácie pri transformovaní lokálnej firmy na veľkú spoločnosť. V tomto prípade je IK nástrojom, vďaka ktorému zamestnanci porozumejú procesom vo firme a prispejú k úspešnej implementácii zmien. Rovnako ako jeho predrečníci, aj on upozornil na v praxi potvrdený fakt, že žiadne mobilné aplikácie nedokážu nahradiť úlohu lídra a jeho osobný prístup k zamestnancom. Zároveň vyzdvihol kľúčový význam stredného manažmentu, čiže  priamych nadriadených, pri správne fungujúcej IK.

Inšpiratívnosť jednotlivých prednášok sa odrazila v živej panelovej diskusii, ktorá nepokračovala dlhšie len z dôvodu limitovaných časových kapacít našich hostí.

Konferencia potvrdila, že implementácia moderných komunikačných nástrojov je nevyhnutnosťou doby. Avšak, interná komunikácia bude fungovať správne a účinne, len ak bude tieto nástroje dopĺňať a podporovať cez osobný prístup lídrov a manažmentu.

V popoludňajšej časti podujatia sa konal AICO workshop s Paulom Robertsom. Viac sa dozviete tu.


AICO Roundtable 2018